Convocare

                                                        Adunarea Generala 28 aprilie 2023

 

1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din data de 28 martie 2023 convocarea Adunării Generale în data de 28 Aprilie 2023, orele 10.00 în locația din Palatul Parlamentului, Sala “NICOLAE IORGA”, din București, Str. Izvor, nr. 2-4.

2. Participarea în cadrul Adunării Generale se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat, conform Art. 20.1 din Statutul F.R.H.

3. Fiecare membru afiliat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, conform Art. 21.1. din Statutul F.R.H.

4. Conform art. 21 alin. 2 din Statutul F.R.H., nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale:

 1. membrii afiliați care în anul desfășurării Adunării Generale NU au participat la cel puțin o competiție organizată de către F.R.H. sau nu au organizat cel puțin o competiție oficială recunoscută de F.R.H.;
 2. membrii afiliați care au fost suspendați la data adunării.

5. O persoană nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat. Nicio persoană nu poate exercita dreptul de vot pentru mai mult de un membru afiliat, conform Art. 21.3 din Statutul F.R.H.

6. Ordinea de zi a Adunării Generale, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 28.03.2023 este următoarea:

 1. Discursul de deschidere a Adunării Generale și alocuțiunea președintelui F.R.H.;
 2. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
 3. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate, verificate de către persoanele desemnate în acest sens;
 4. Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin alegeri;
 5. Prezentarea și aprobarea ordinii de zi;
 6. Prezentarea raportului C.A. privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
 7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia;
 8. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea prin vot a acestuia;
 9. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
 10. Votarea suspendării, afilierii, dezafilierii şi/sau excluderii membrilor F.R.H., după caz;
 11. Punerea în discuție a restului punctelor de pe ordinea de zi.
 12. Alegerea:
  1. Membru C.A. (conditii 1)
  2. Membru Comisia de Cenzori (conditii 2)
 13. Împuternicirea persoanei care:
  1. -  va semna în fața notarului public Hotărârea Adunării Generale de Alegeri și actul adițional la Actul Constitutiv al FRH
  2. -  va îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri și a actului adițional în Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor și la Ministerul Sportului

7. Documentele aferente convocării, aprobate în ședința  Consiliului de Administrație în data de 28.03.2023 se regăsesc aici;
 - Raport de Activitate al Comisiei Centrale de Competitii;
 - Raport de Activitate al Comisiei Centrale de Disciplina;
 - Raport de Activitate al Comisiei Centrale de Arbitri;
 - Raport de Activitate al Comisiei Centrale de Observatori si Delegati;
 - Raport de Activitate al Comisiei Centrale de Apel;
 - Raport de activitate al Comisiei Tehnico-Metodice
 - Raport de Activitate al Comisiei de Solutionare a Memoriilor;
 - Raport al Comisiei de cenzori;
 -Bilantul contabil;
 -
Buget si Plan de activitate 2023;
 - Raport audit.

8. Lista structurilor sportive convocate pentru Adunarea Generală din data de 28 Aprilie 2023, orele 10.00 în locația din Palatul Parlamentului, Sala “NICOLAE IORGA”, din București, Str. Izvor, nr. 2-4 se regăsesc  aici: Cluburi cu drept de vot, Cluburi propuse suspendare, Cluburi propuse dezafiliere si Cluburi afiliere definitiva.

9. Numele delegaților sau a reprezentanților legali ce vor participa la Adunarea Generală vor fi transmise până la data de 21.04.2023, la adresa de mail: viorel.mazilu@frh.ro

10. În conformitate cu dispozițiile art. 28 din Statutul F.R.H., propunerile pentru funcțiile din cadrul F.R.H., alese de către Adunarea Generală, se vor transmite Secretarului General al F.R.H. la adresa viorel.mazilu@frh.ro și pot fi înaintate numai de către membri afiliați cu drept de vot, până la data de 7 Aprilie 2023, ora 23:59. Propunerile trebuie să conțină cerințele prevăzute de dispozițiile art. 28 alin. 3 din Statutul F.R.H., respectiv:

a) Cererea de nominalizare a persoanei și funcția/funcțiile pentru care este nominalizată, provenită de la un membru afiliat al F.R.H., semnată de către reprezentantul legal al respectivului membru afiliat.

b) Acordul scris al persoanei care este propusă;

c) CV-ul persoanei propuse și documentele doveditoare ale criteriilor stabilite conform Statut F.R.H.;

d) Declarația pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a putea candida;

e) Celelalte documente prevăzute de statut pentru funcția în cauză.

11. Condițiile statutare privind propunerile de candidatură și candidaturile în sine vor fi analizate în conformitate cu dispozițiile Statutului F.R.H.

Participanții sunt obligați să aibă asupra lor Cartea de Identitate.