CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

A F.R.H. DIN 26 APRILIE 2024, ORA 11.00, CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, CALEA PLEVNEI NR. 61, BUCUREȘTI

 

A. În baza Art. 24, alin (1), (7), (8) din STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HANDBAL, Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din data de 19 martie 2024 Convocarea ADUNĂRII GENERALE  (ședință ordinară) a Federației Române de Handbal în data de 26 aprilie 2024, ora  11:00, la Casa de Cultură a Studenților din București, Calea Plevnei nr. 61.

B. Participarea în cadrul Adunării Generale ordinare se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat, conform Art. 20.1 din Statutul F.R.H.

C. Fiecare membru afiliat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, conform Art. 21.1. din Statutul F.R.H.
Conform art. 21 alin. 2 din Statutul F.R.H., nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale:

 1. membrii afiliați care în anul desfășurării Adunării Generale de Alegeri NU au participat la cel puțin o competiție organizată de către F.R.H. sau nu au organizat cel puțin o competiție oficială recunoscută de F.R.H.;
 2. membrii afiliați care au fost suspendați la data adunării.

D. O persoană nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat. Nicio persoană nu poate exercita dreptul de vot pentru mai mult de un membru afiliat, conform Art. 21.3 din Statutul F.R.H.

E. Ordinea de Zi a Adunării Generale ordinare, aprobată în ședința consiliului de Administrație din 19.03.2024 este  următoarea:

 1. Discursul de deschidere al președintelui FRH / Raport de activitate – dl Constantin DIN;
 2. Desemnarea a 3 – 5 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
 3. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
 4. Prezentarea și aprobarea Ordinii de Zi;
 5. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2023;
 6. Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent și aprobarea prin vot a acestuia;
 7. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea prin vot a acestuia;
 8. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 9. Votarea afilierii, suspendării definitive, retragerii, dezafilierii și/sau excluderii membrilor FRH, după caz. (Anexa 14)
 10. Diverse - punerea în discuție a punctelor de pe ordinea de zi;
 11. 11.a. Împuternicirea președintelui care va semna în fața notarului public hotărârea Adunării Generale  a FRH și a modificărilor la Actul Constitutiv al FRH și

11.b. Împuternicirea dnei Ioana Victoria VOINESCU pentru a îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri și a actului adițional în Registrul Federațiilor și la Agenția Națională pentru Sport;

 

F. Documentele aferente convocării, aprobate în ședința  Consiliului de Administrație în data de 19.03.2024 se regăsesc mai jos:

Comisia de Cenzori:

(Anexa 1)

Comisia de Apel:

(Anexa 2)

Comisia de Memorii și Litigii:

(Anexa 3)

Comisia de Competiții:

(Anexa 4 si 41)

Comisia Centrală de Arbitri:

(Anexa 5 și 51)

Comisia Centrală a Observatorilor și Delegaților:

(Anexa 6 și 61)

Comisia Centrală de Disciplină:

(Anexa 7)

Comisia Medicală:

(Anexa 8)

Comisia de Istorie și Statistică:

(Anexa 9)

Bilanțul FRH pe anul 2023

(Anexa 10)

Raportul de execuție bugetară

(Anexa 101)

Bugetului anual de venituri și cheltuieli

 (Anexa 11)

Planul de activitate pe anul 2024

 (Anexa 12)

​G. Lista structurilor sportive convocate pentru  Adunarea Generală ordinară din data de 26 Aprilie 2024, ora 11.00 în locația din Casa de Cultură a Studenților din București, Calea Plevnei nr. 61, sala ”Laurențiu Toma”, etajul II, se regăsește in (Anexa 13)

H. Membrii FRH pot face propuneri pentru Ordinea de Zi a Adunării Generale ordinare prin transmiterea în scris - în termen de șapte zile de la comunicarea convocării - a propunerilor însoțite de o scurtă motivare pentru care se solicită includerea acestei propuneri pe ordinea de zi, către secretarul general al FRH (nicolae.luca@frh.ro)  până la data de 1 aprilie 2024, ora 12,00

I. Numele delegaților sau a reprezentanților legali ce vor participa la Adunarea Generală de Alegeri vor fi transmise până la data desfășurării Adunării Generale, la adresa de mail frh@frh.ro 

J. Participanții sunt obligați să aibă asupra lor Cartea de Identitate.