1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din data de 28 martie 2022 convocarea Adunării Generale de Alegeri în data de 28 Aprilie 2022, orele 11.00 în locația din JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie 90, București.
 2. Participarea în cadrul Adunării Generale de Alegeri se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat, conform Art. 20.1 din Statutul F.R.H.
 3. Fiecare membru afiliat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale de Alegeri, conform Art. 21.1. din Statutul F.R.H.
 4. Conform art. 21 alin. 2 din Statutul F.R.H., nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale de Alegeri:
  1. membrii afiliați care în anul desfășurării Adunării Generale de Alegeri NU au participat la cel puțin o competiție organizată de către F.R.H. sau nu au organizat cel puțin o competiție oficială recunoscută de F.R.H.;
  2. membrii afiliați care au fost suspendați la data adunării.
 5. O persoană nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat. Nicio persoană nu poate exercita dreptul de vot pentru mai mult de un membru afiliat, conform Art. 21.3 din Statutul F.R.H.
 6. Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 28.03.2022 este următoarea:
  1. discursul de deschidere a Adunării Generale de Alegeri și alocuțiunea președintelui F.R.H. – dl. Alexandru Dedu;
  2. desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal de ședință;
  3. constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate, verificate de către persoanele desemnate în acest sens;
  4. desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin alegeri;
  5. prezentarea și aprobarea ordinii de zi;
  6. prezentarea raportului C.A. privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
  7. prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent și aprobarea acestuia prin vot;
  8. prezentarea raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea prin vot a acestuia;
  9. prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
  10. votarea suspendării definitive, afilierii, retragerii, dezafilierii și/sau excluderii membrilor F.R.H., după caz;
  11. punerea în discuție a restului punctelor de pe ordinea de zi;
  12. alegerea :
   1. Președintelui F.R.H.;
   2. Vicepreședintelui F.R.H.;
   3. Membrilor C.A.;
   4. Președintelui Comisiei de Apel;
   5. Președintelui Comisiei de Cenzori;
   6. Membrilor Comisiei de Cenzori..
  13. Împuternicirea persoanei care: 1) va semna în fața notarului public hotărârea Adunării Generale de Alegeri a FRH și actul adițional la Actul Constitutiv al FRH; 2) va îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri și a actului adițional în Registrul Federațiilor și la Ministerul Sportului;
 7. Documentele aferente convocării, aprobate în ședința  Consiliului de Administrație în data de 28.03.2022 se regăsesc aici (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12).
 8. Lista structurilor sportive convocate pentru Adunarea Generală de Alegeri din data de 28 aprilie, orele 11.00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie 90, Sector București se regăsește aici.
 9. Numele delegaților sau a reprezentanților legali ce vor participa la Adunarea Generală de Alegeri vor fi transmise până la data desfășurării Adunării Generale de Alegeri, la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro.
 10. În conformitate cu dispozițiile art. 28 din Statutul F.R.H., propunerile pentru funcțiile din cadrul F.R.H., alese de către Adunarea Generală, se vor transmite Secretarului General al F.R.H. la adresa cristina.varzaru@frh.ro și pot fi înaintate numai de către membri afiliați cu drept de vot, până la data de 7 Aprilie 2022, ora 23:59. Propunerile trebuie să conțină cerințele prevăzute de dispozițiile art. 28 alin. 3 din Statutul F.R.H., respectiv:
  1. a) Cererea de nominalizare a persoanei și funcția/funcțiile pentru care este nominalizată, provenită de la un membru afiliat al F.R.H., semnată de către reprezentantul legal al respectivului membru afiliat.
  2. b) Acordul scris al persoanei care este propusă;
  3. c) CV-ul persoanei propuse și documentele doveditoare ale criteriilor stabilite conform prezentului statut;
  4. d) Declarația pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a putea candida;
  5. e) Celelalte documente prevăzute de statut pentru funcția în cauză.
 11. Condițiile statutare privind propunerile de candidatură și candidaturile în sine vor fi analizate în conformitate cu dispozițiile Statutului F.R.H. și în conformitate cu Regulamentul de lucru al C.D. așa cum a fost el aprobat de către Consiliul de Administrație al F.R.H. în data de 28 Martie 2022. Conținutul acestui regulament poate fi analizat aici.


  Participanții sunt obligați să aibă asupra lor Cartea de Identitate.