PRECIZ?RI ALE FEDERA?IEI ROMÂNE DE HANDBAL CU PRIVIRE LA IMPUNEREA TALIEI

Comunicari Departamentul Tehnic, Luni, 15 mai 2017


PRECIZ?RI ALE FEDERA?IEI ROMÂNE DE HANDBAL CU PRIVIRE LA IMPUNEREA TALIEI ÎN CAZUL ECHIPELOR DE JUNIORI PARTICIPANTE ÎN COMPETI?IILE NA?IONALE FRH

 

În ultima perioad? de timp, pe re?elele de socializare, dar ?i în media româneasc?, au ap?rut opinii ?i controverse legate de taliile impuse cu ocazia particip?rii echipelor de juniori/junioare în competi?iile na?ionale ale Federa?iei Române de Handbal. Este motivul pentru care  vom încerca s? aducem l?muriri în aceast? problem? care, privit? din unghiuri diferite, are ?i rezultate diferite.

Pentru a în?elege mai bine despre ce este vorba, trebuie s? pornim de la baza conceptului de talie, a selec?iei viitorilor sportivi practican?i ai jocului de handbal ?i s? clarific?m ce sunt acestea.

În procesul de munc? al unui antrenor, selec?ia este activitatea care nu atrage rezultate concrete, în sensul c?, atâta timp cât nu se vede ?i nu se eviden?iaz? imediat, nu constituie argument de motiva?ie. Cu toate acestea, poate fi cea mai important? perioad? din lungul proces de formare al unui sportiv.

Ce este, de fapt, selec?ia? Un proces organizat ?i repetat de depistare timpurie a posibilit??ilor înn?scute a copilului, juniorului, cu ajutorul unui sistem complex de criterii medicale, biologice, psihosociologice ?i motrice, pentru practicarea ?i specializarea lui ulterioar? într-o disciplin? sau prob? sportiv?.

Selec?ia medico-sportiv? ?i identificarea talentelor începe prin observarea ?i aplicarea urm?toarelor criterii:

  • Sanogenetice: starea de s?n?tate
  • Parametri antropometrici: talie, greutate, compozi?ie corporal?, lungimea anumitor segmente corporale etc;
  • Parametri func?ionali: parametrii cardio-vasculari, neuro-motorii, psihologici etc;
  • Capacitate de efort (aerob?, anaerob?) => calit??ile biomotrice.

Selec?ia nu este o opera?ie unic?, efectuat? odat? pentru totdeauna, ci un proces evolutiv, continuu si dinamic, strâns legat de cre?terea ?i dezvoltarea somato-func?ional? ?i motric? a copilului si adolescentului.

Vorbind de parametrii antropometrici ?i criteriile somatice, ne îndrept?m aten?ia spre taliile sportivelor – motivul recent al dezbaterilor din pres? -  deoarece aceste criterii stabilesc parametrii care favorizeaz? ob?inerea performan?elor în handbal, precum ?i nivelul de dezvoltare fizic? general?.

Talia (în?l?imea corpului) – este o cerin?? impus? la selec?ia ?i participarea la competi?ii în majoritatea sporturilor de echip?, argumentând cu doar câteva exemple:

Rugby - Strategia na?ional? de selec?ie  a juc?torilor de rugby

I. Selectia initiala

Varsta

Linia I-a

Tragator

Linia II-a

Linia III-a

Mijlocasi

Linia 3/4

10

145

145

153

147

139

140

11

150

150

157

154

142

145

12

155

153

161

160

145

149

13

162

158

168

166

150

155

14

168

165

176

173

157

161

15

176

172

183

180

165

168

16

181

177

189

186

170

172

17

183

178

191

188

173

175

18

184

179

193

189

174

177

19

185

180

195

190

175

180

 

II Model biologic al sportivului de performanta:
1.     TALIA

Stalpi

- 185 - 190 cm.

Tragator

- 180 - 185 cm.

Linia a II-a

- 195 - 200 cm.

Linia a III-a

- 190 - 195 cm.

Mijlocasi

- 175 - 185 cm.

Linia 3/4

- 180 - 190 cm.

Volei - PRECIZ?RI PRIVIND  CONDI?IILE  DE  PARTICIPARE  ÎN  CAMPIONATELE   NA?IONALE EDI?IA 2016-2017

Condi?ii de talie:

  • Juniori masculin – obligatoriu în teren un juc?tor  de 193 cm (talia sportivilor mai tineri de 1999 este cea corespunz?toare nivelului de la care provin)
  • Juniori feminin - obligatoriu în teren o juc?toare de 180 cm (talia sportivelor mai tinere de 2000 este cea corespunz?toare nivelului de la care provin)

În ceea ce prive?te Federa?ia Român? de Handbal, cerin?ele acesteia pentru echipele de junioare unde se impune talia, respectiv junioare II ?i junioare III, acestea sunt:

Junioare II

173 cm la portar

2 sportive de câmp x 175 cm

alte avantaje

175 Sportiv? stângace = asimilat? cu dou? sportive de talie de 175 cm

178 Dubl? talie la portar de 173 cm

180 Dubl? talie = asimilat? cu dou? sportive de talie de 175 cm

Junioare III

172 cm la portar

2 sportive de câmp  x 173 cm

alte avantaje

173 Sportiv? stângace = asimilat? cu dou? sportive de talie de 173 cm

177 Dubl? talie la portar de 172 cm

178 Dubl? talie = asimilat? cu dou? sportive de talie de 173 cm

 

Pe în?elesul tuturor: într-un joc de handbal de junioare II, echipele sunt obligate s? foloseasc? sportive cu valorile redate în tabelul de mai sus, respectiv un portar de 173 cm timp de 25 de minute ?i dou? juc?toare de câmp de 175 cm cu participare de 25 minute fiecare. Dac? echipa de?ine (sau nu de?ine) sportive conform descrierii mai sus, se pot folosi acele talii speciale care constituie alte avantaje, respectiv o sportiv? stângace este asimilat? cu dou? sportive de talie de 175 cm. Cum, de altfel, ?i un portar de 178 cm este considerat cu dubl? talie. Tot de dubl? talie beneficiaz? ?i sportiva înalt? de 180 cm.

Pentru echipele de junioare III se impun condi?ii mai mici de talie, redate în tabel, pe acela?i principiu de regulament. În cazul junioarelor I, talia a fost scoas?, deoarece s-a dovedit c? a?tept?rile de cre?tere în cazul lor sunt aproape inexistente, iar pentru pasul spre înalta performan?? selec?ia devine una impus? de necesitatea echipelor de senioare pe posturile de joc.

Dup? cum se poate observa, modul de desf??urare nu îngr?de?te posibilitatea de participare la joc a sportivilor de talie mic? în niciun fel, deoarece pe cele ?apte posturi din jocul de handbal, vorbim de timpi efectivi de ocupare de c?tre sportivii de talie într-o m?sur? foarte mic?: un portar timp de 25 minute ?i câte un juc?tor de câmp timp de 25 x 2 minute. Cu alte cuvinte, alte cinci sportive de talii diferite se pot afla în acela?i timp în teren.

Mergând cu exemplele mai departe, dintr-o echip? de 16 juc?toare înscrise pe raportul de joc, FRH impune participarea a minim 3 sportive de talie. Este aceasta o condi?ie prea dur??!

R?spunsul este u?or de anticipat ?i acesta vine în contextul actual al valorilor mondiale unde media de în?l?ime în marile competi?ii a crescut, având ca exemplu ultima edi?ie a Campionatului European de handbal feminin Suedia – 2016, unde media general? este redat? cu ro?u în tabelul de mai jos (pot fi reg?site mediile de în?l?ime pe ??ri ?i pe posturile de joc).

Cum se poate observa, cerin?ele de talie ale FRH impuse echipelor proprii de junioare au valori mai mici decât toate valorile rezultate din acest campionat european, admi?ând ?i faptul c? e vorba de valori pentru senioare, dar reprezint? tendin?a spre care se îndreapt? handbalul modern.

De ce talii înalte? Deoarece România trebuie s? r?mân? în topul acestor valori, locul trei în clasamentul de mai sus nefiind întâmpl?tor. Este rezultatul unor zeci de ani de selec?ie impus? ?i coordonat?, este modul prin care r?mâi conectat cu marile rezultate ?i, nu în ultimul rând, un proces de cre?tere a încrederii în for?ele ?i valen?ele proprii. Juc?toarele înalte î?i aduc for??, stabilitate, po?i construi mult mai u?or sisteme defensive, neputând ignora cel mai recent Turneu Final 4 de la Budapesta, prin care s-a demonstrat c? sistemul defensiv creat de echipele finaliste a f?cut diferen?a pe teren. Media de în?l?ime a echipei câ?tig?toare, Gyor, în zona de  central a ap?r?rii, a fost de 186 cm!

Juc?toarele de talie medie ?i mic? sunt la fel de importante. Ele î?i asigur? locul impunându-se prin tehnicitate ?i rapiditate. Nora Mork, Anna  Vyakhireva, Silvia Navarro ?i Stine Bredal  Oftedal reprezint? astfel de exemple la nivel mondial, dar ?i campionatul intern le poate oferi pe Irina Gribko, Roxana Gatzel sau Aneta Pârvu?.

Concluzionând, FRH va continua s? î?i impun? cerin?ele de talie, va r?mâne consecvent? în respectarea acestora ?i va g?si, totodat?, modalit??i de stimulare a acelor antrenori care î?i dedic? timpul selec?iei ?i descoperirii de talente na?ionale viitoare.

 

 
Descarca aici: PRECIZ?RI ALE FEDERA?IEI ROMÂNE DE HANDBAL CU PRIVIRE LA IMPUNEREA TALIEI ÎN CAZUL ECHIPELOR DE JUNIORI PARTICIPANTE ÎN COMPETI?IILE NA?IONALE FRH