Regulile ac?iunilor tactice de marcaj la supraveghere ?i de închidere a p?trunderii adversarului cu mingea

Comunicari Comisia Tehnico-Metodica, Miercuri, 09 septembrie 2015


Regulile ac?iunilor tactice de marcaj la supraveghere ?i de închidere a p?trunderii adversarului cu mingea (prof. Rudi Prisacaru, UNEFS Bucuresti, 10/06/2015)

Introducere

Analiza jocului de handbal implic? multiple problematici. Una dintre ele se situeaz? la nivelul dimensiunii spa?iu/timp (Pris?caru, I., R., 2010, p. 37). In atac, juc?torii trebuie sa g?seasc? solu?ii individuale, rela?ionale ?i colective intr-un spa?iu relativ restrâns, in mi?care continu?, intr-un timp prestabilit ?i relativ scurt. De manier? dialectic?, ap?rarea trebuie sa pun? in practic? „obstacole” in scopul de a perturba atacan?ii ?i de a recupera mingea prin intermediul unei  ocup?ri  optimale  a  spa?iului  de  joc  ?i  o  diminuare  a  timpului  constrâns  alocat adversarilor.

In acest cadru, mai multe mijloace („obstacole”) de ap?rare pot fi identificate in literatura de specialitate.  Gherm?nescu,  I.,K.,  si  colab.  (1983,  p.117-126)  enun??  “diferitele  calit??i  ?i cerin?e  care  se  dovedesc  a  fi  cele  mai  importante  pentru  juc?tori  in  rezolvarea  tuturor sarcinilor de ap?rare” : calit??i mentale ?i fizice, procedee tehnico-tactice, principii ale jocului individual ?i colectiv. Printre acestea, ac?iunile tactice individuale sunt abordate ca fiind„ modalit??ile cele mai convenabile de folosire a procedeelor tehnice specifice de ap?rare”. Marcajul de supraveghere ?i închiderea p?trunderii spre poarta sunt doua dintre ac?iunile tactice individuale enumerate ?i aprofundate cu deosebit interes de c?tre acest autor. Bota, I., si Bota, M., (1987, p.124) fac de asemenea referin?a la aceste ac?iuni tactice individuale in perspectiva cerin?elor metodice necesare pentru realizarea jocului de ap?rare. Regulile deseori citate de Gherm?nescu,  I.,  K.,  si  colab.  (1983) sunt  „plasarea pe bratul  de aruncare” si „plasamentul pe direc?ia de deplasare a adversarului”. In acela?i sens, Sotiriu, R., (1998, p.82)  aminte?te  de  „acoperirea  bra?ului  de  aruncare”  si  ‚folosirea  corpului  in  atacarea juc?torului aflat in posesia mingii” ca fiind procedee adecvate situa?ilor tactice.

Costantini, D., (2004, p.86) evoca principii generale de ap?rare pentru a eviden?ia comportamente fundamentale, ac?iuni cunoscute ?i propuse in scopul realiz?rii unui veritabil act defensiv. Printre aceste fundamente este subliniat rolul ap?r?torilor de pe postul nr. 2 ?i importanta lu?rii in considerare a pozi?ion?rii pivotului pentru a adapta interven?iile acestora. Cu privire la cei doi ap?r?tori centrali, in contextul unei ap?r?ri de tip 6-0, ace?tia sunt îndruma?i sa adauge o colaborare / complementaritate reciproca in rela?ia lor de func?ionare cu ap?r?torul nr. 2. (Costantini, D., 2004, p.78).

Bayer, C., (1993, p.130-138) se refera la formele sistemului de ap?rare întrebuin?at, la plasamentul ini?ial, la repartizarea rolurilor in organizarea colectiva ?i la determin?rile rela?ionale dintre juc?tori (mi?carea de transla?ie, alinierea, nealinierea, schimbul de oameni in ap?rare, alunecarea) ca diverse mijloace ce pot fi utilizate in ap?rare. Pentru realizarea ac?iunilor tactice adaptate, rela?iile dintre juc?tori impun respectarea anumitor reguli de func?ionare precum : îndep?rtarea / excentrarea adversarului cu mingea, interzicerea jocului in spatele ap?r?torilor, aglomerarea pe partea pozi?ion?rii mingii, ajutorul reciproc, înl?n?uirea ac?iunilor tactice (Bayer, C., 1993, p. 127-130).

Vizualizeaza intreaga lucrare: Regulile ac?iunilor tactice de marcaj la supraveghere ?i de închidere a p?trunderii adversarului cu mingea