Nr. 2287/ 25.07.2022

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Având în vederea faptul că în perioada 8-14 august 2022, Federatia Românà de Handbal organizează, la Sala Sporturilor din Craiova, meciurile din grupele A si B, semifinalele, finala și meciurile de departajare din cadrul 2022 M18 EHF Championship, Federatia Romana de Handbal vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de organizare eveniment, prin modalitatea de achizitie în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1), lit. h), coroborat cu art. 111, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse in Anexa nr. 2), cu modificarile si completarile ulterioare si procedura simplificata proprie.

1. Denumirea: organizare eveniment „2022 M18 EHF” Championship Federatia Romana de Handbal;

2. Cod de înregistrare fiscală: RO4266359;

3. Adresa: str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1;

4. Telefon: 021.23189.87;

5. Fax: 021.231.89.86;

6. E-mail: ioana.voinescu@frh.ro

7. Pagina de internet: www.frh.ro

8. Modalitatea de achizitie: în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1), lit. h), coroborat cu art. 111, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse in Anexa nr. 2), cu modificarile si completarile ulterioare si procedura simplificata proprie;

9. Sursa de finanţare a contractului: alocatii de la M.T.S. si venituri proprii ale F.R. Handbal;

10. Tipul contractului de servicii: organizare eveniment;

11. Locul prestarii serviciilor: Sala Sporturilor din Craiova, jud. Dolj;

12. Categoria şi descrierea serviciilor ce urmează să fie prestate: cod CVP - 92622000-7 (Servicii de organizare a evenimentelor sportive);

13. Cantitatea serviciilor ce urmează să fie prestate: conform Caietului de sarcini anexat;

14. Termenul de finalizare sau durata contractului: 15.08.2022;

15. Valoarea estimata: 175.250,00 lei cu TVA inclus;

16. Ofertele alternative sunt interzise;

17. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei;

18. Perioada de valabilitate a ofertelor: pana la data de 15.08.2022;

19. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din Caietul de sarcini;

20. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la: ioana.voinescu@frh.ro;

21. Data limită pentru transmiterea ofertei: 29.07.2022, ora 1200;

22. Adresa la care trebuie trimisa oferta: sediul F.R. Handbal din str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, sau transmisa la adresa de e-mail: ioana.voinescu@frh.ro, semnata si scanata intr-un document atasat (atat format editabil cat si .pdf);

23. Limba de redactare a ofertei: romană;

24. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: nu este cazul;

25. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 29.07.2022, ora 1200, la sediul Federatiei Romane de Handbal din str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1;

26. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: plata se va face în termen de cel mult 30 de zile, prin OP în cont bancar, de la înregistrarea facturii fiscale de catre beneficiar, respectiv primirea produselor si a documentelor aferente;

27. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractual: nu este cazul;

28. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorului economic: care pot atrage după sine excluderea acestuia din urmă: nu este cazul;

29. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse: nu este cazul;

30. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform cerinţelor minimale si obligatorii din Caietul de sarcini;

31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Oferta financiară se exprimă în lei. Oferta nu va conţine TVA.

32. Operatorul economic desemnat castigator, va posta aceste servicii in catalogul de produse/ servicii/ lucrari din SEAP, spre a putea fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.

 

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1) si Formular oferta (Anexa nr. 2).

 

 

Cu stimă,

PRESEDINTE

Constantin DIN