Nr. 1024/24.05.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Federaţia Română de Handbal cu sediul în Bucureşti, str. Aviator Popa Marin, nr. 2, sectorul 1, cod fiscal nr. 4266359, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de cazare şi masă pentru sportivi, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini anexat.

1. Coduri de clasificare CPV: 55100000-1 (Servicii hoteliere), 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării);

2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse în Anexa nr. 2);

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de cazare şi masă”;

4. Locul prestării serviciilor: în apropierea locaţiei indicate de autoritatea contractantă în Caietul de sarcini;

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini;

6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini;

7. Valoarea estimată: 55.543 lei fără TVA

8. Sursa de finanţare: Ministerul Tineretului şi Sportului/COSR şi venituri proprii ale FRH;

9. Ofertele alternative sunt interzise;

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei);

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Codul de identificare fiscală – CIF. Se va prezenta în copie semnată şi stampilată cu înscrisul “conform cu originalul”;

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizări şi/ sau certificări (după caz) pentru serviciile prestate, valabile la termenul limită de depunere a ofertei, în copie cu înscrisul “conform cu originalul”, semnate şi ştampilate;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limită de depunere stabilit de autoritatea contractantă;

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;

14. Criteriul de atribuire utilizat: ofertantul declarat câştigător este acela care îndeplineşte cerinţele minime solicitate şi va  avea distanţa cea mai mică faţă de locaţia solicitată;

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia. Achizitorul va plăti preţul către prestator în perioada 24 – 31 ale lunii următoare prestării serviciilor, în baza facturilor fiscale emise de prestator pentru serviciile de cazare şi masă, pentru Festivalul National de Minihandbal masculin şi respectiv a procesului – verbal de recepţie a serviciilor/ documente justificative. Plata se va face numai în funcţie de numărul efectiv de participanţi;

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 24.05.2019, ora 12.00; Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: ioana.voinescu@frh.ro;

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 29.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail:  ioana.voinescu@frh.ro. Ofertele depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.

16. Modul de întocmire a ofertei:

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: ioana.voinescu@frh.ro. Aceasta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu o descriere detaliată a serviciilor solicitate de autoritatea contractantă.

Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător Formularul de ofertă (Formularul 5 şi anexa corespunzătoare). Oferta financiară se va depune pentru numărul maxim de zile solicitat. Pentru serviciile de masă se va prezenta şi o declaraţie pe proprie răspundere în care se va menţiona că se va ţine cont, la elaborarea şi pregătirea meniului în baremul solicitat, de recomandarea cadrelor medicale.

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), Modele formulare (Anexa nr. 2) şi Model contract (Anexa nr. 3). se vor solicita pe e-mail la adresa: ioana.voinescu@frh.ro

FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL

PRESEDINTE

Alexandru DEDU