Nr. 3074 / 27.12.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Handbal cu sediul în Bucuresti, str. Aviator Popa Marin, nr. 2, sectorul 1, Bucuresti, cod fiscal nr. 4266359, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor restaurant si servire a mancarii pentru sportivii componenti ai Centrului National Olimpic de Tineret Brasov, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietului de sarcini anexat.

1. Codul de clasificare CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării);

2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse in Anexa nr. 2);

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de restaurant si servire a mancarii”;

4. Locul prestarii serviciilor: in apropierea locatiei indicate de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini;

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini;

6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini;

7. Valoarea estimata: 457.890 lei fara TVA

8. Sursa de finanţare: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si venituri proprii ale FRH;

9. Ofertele alternative sunt interzise;

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei);

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Codul de identificare fiscală – CIF. Se va prezenta in copie semnata si stampilata cu inscrisul “conform cu originalul”;

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizari si/ sau certificari (dupa caz) pentru serviciile prestate, valabile la termenul limita de depunere a ofertei, in copie cu inscrisul “conform cu originalul”, semnate si stampilate;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limita de depunere stabilit de autoritatea contractanta;

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;

14. Criteriul de atribuire utilizat: ofertantul declarant castigator este acela care indeplineste cerintele minime solicitate si va  avea distanta cea mai mica fata de locatia solicitata;

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia. Achizitorul va plăti preţul către prestator în perioada 24 – 31 ale lunii următoare prestării serviciilor, în baza facturilor fiscale emise de prestator pentru serviciile de restaurant si servire a mancarii, pentru pregatirea sportivilor componenti ai Centrului National Olimpic de Tineret Brasov şi respectiv a procesului – verbal de recepţie a serviciilor/ documentelor justificative. Plata se va face numai în funcţie de numărul efectiv de participanţi;

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 02.01.2019, ora 12.00; Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa:  ioana.voinescu@frh.ro;

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 03.01.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail:  ioana.voinescu@frh.ro sau la adresa de corespondenta: Str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, Bucuresti. Ofertele depuse dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

16. Modul de întocmire a ofertei:

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail:  ioana.voinescu@frh.ro sau la adresa de corespondenta: Str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, Bucuresti. Aceasta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu o descriere detaliată a serviciilor solicitate de autoritatea contractantă.

Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător Formularul de oferta (Formularul 5 si anexa corespunzatoare). Oferta financiara se va depune pentru numarul maxim de zile solicitat. Pentru serviciile de masa se va prezenta si o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona ca se va tine cont, la elaborarea si pregatirea meniului in baremul solicitat, de recomandarea cadrelor medicale.

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), Modele formulare (Anexa nr. 2) si Model contract (Anexa nr. 3). se vor solicita pe e-mail la adresa: ioana.voinescu@frh.ro

FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL

PRESEDINTE

Alexandru DEDU