Proces Verbal nr. 40 încheiat ast?zi, 04/04/2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 05 aprilie 2018


Particip?: Ichim Florin, Andreea Iova, Marian P?cle?an

1. Referitor la apelul formulat de sportiva Sarah Darie prin pre?edintele CS Handbal Art Gala?i împotriva Deciziei C.C.D. a F.R.H. din data de 13/03/2018, Comisia de Apel hot?r??te: admite apelul formulat, desfiin?eaz? Decizia C.C.D. a F.R.H. din 13/03/2018 ?i înl?tur? sanc?iunea ”avertisment” aplicat? pentru urm?toarele motive:

- din plan?ele foto ?i înregistr?rile puse la dispozi?ie, nu rezult? c? sportiva Sarah Darie ar fi inten?ionat s? pun? în pericol integritatea corporal? a ap?r?torului advers; fiind o ultim? aruncare direct? liber? de la 9 metri, la sfâr?itul primei reprize a jocului, sportiva Sarah Darie a încercat s? profite de aranjamentul zidului în ap?rare ?i a aruncat în zona unde se aflau dou? juc?toare mai mici de în?l?ime; una dintre aceste dou? juc?toare a s?rit ?i s-a interpus pe direc?ia mingii, fiind lovit?, f?r? a fi grav accidentat?. 

- nu se poate re?ine o ac?iune premeditat? sau r?u inten?ionat? s?vâr?it? de sportiva Sarah Darie. 

2. În leg?tur? cu apelul formulat de sportivul Stanciu Cristian, legitimat la Colegiul Tehnic Media, împotriva Deciziei C.C.D. a F.R.H. din data de 27/03/2018, Comisia de Apel stabile?te un nou termen de judecare a apelului pentru data de 11/04/2018, ora 16:00, sediul F.R.H. pentru când se pune în vedere sportivului Zamfir Andrei Marian, legitimat la CSS Steaua, s? pun? la dispozi?ia Comisiei de Apel (sau s? se prezinte personal) un punct de vedere cu privire la incidentul avut cu Stanciu Cristian, sportiv legitimat la Colegiul Tehnic Media.