?edin?a Comisiei Centrale de Apel din data de 15 martie 2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 15 martie 2018


PROCES VERBAL nr. 39 încheiat ast?zi, 15/03/2018

Particip?: Ichim Florin, Iova Andreea, Marian P?cle?an

1. Cu privire la apelul formulat de CSS Odorheiu Secuiesc împotriva Deciziei C.C.D. din cadrul F.R.H. din data de 12/12/2017, Comisia de Apel hot?r??te: 

- respinge apelul ca tardiv formulat, avându-se în vedere c? decizia contestat? a fost publicat? pe site-ul FRH în data de 12/12/2017, iar apelul a fost declarat de Club la data de 21/12/2017, înc?lcându-se, astfel, termenul prev?zut la Art. 73 pct. 2 ?i Art 75 pct. 1 din Regulamentul Disciplinar al FRH. De altfel, Comisia de Apel constat? c? ?i taxa de apel a fost achitat? la data de 20/12/2017, cu înc?lcarea aceluia?i termen de 5 zile. 

2. În leg?tur? cu apelul formulat de CS Handbal Club Sibiu împotriva deciziei CCD din data de 14/11/2017, Comisia de Apel respinge apelul ca nefondat ?i men?ine decizia CCD ca temeinic? ?i legal?. CCD a re?inut o stare de fapt corect?, conform raportului suplimentar de joc, sanc?iunile aplicate fiind propor?ionale cu gravitatea faptelor s?vâr?ite. 

3. În leg?tur? cu apelul formulat de CS Phoenix Baia Mare împotriva deciziei CCD din data de 13/03/2018, Comisia de Apel admite în parte apelul, modific? hot?rârea apelat? ?i dispune: 

- înl?turarea sanc?iunii prev?zute de Art. 34 pct. 1 lit.) b din Regulamentul disciplinar al FRH privind ridicarea dreptului de organizare a jocului pe teren propriu pentru 2 (dou?) etape;

- dispune aplicarea unei penalit??i în cuantum de 1.000 lei conform Dispozi?iei Art. 34 pct. 1 lit.) a din Regulanentul disciplinar al FRH cu termen de achitare data de 25/03/2018

Comisia de Apel va avea în vedere caracterul gradual al aplic?rii sanc?iunilor ?i limitele acestora, penalitatea minim? prev?zut? de Art. 34 pct. 1 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH fiind suficient? prin raportare la gravitatea faptelor comise ?i a lipsei antecedentelor.