CONVOCARE ȘEDINȚĂ C.A. 28 MARTIE 2022

Comunicari Consiliul de Administratie, Duminicã, 13 martie 2022


Federația Română de Handbal invită membrii Consiliului de Administrație la ședința C.A. din data de 28 martie 2022, orele 11.00. Ședința se va desfășura la sediul Federației Române de Handbal din Str. Popa Marin Nr.2.

Ordinea de zi:

Materialele aferente pot fi descărcate aici.

 1. Validare hotărâri Comitet Director (Anexa Hot. C.D., Anexele 1.1.-1.12)
 2. Solicitare aprobare afiliere provizorie Handbal Art Galați – reafiliere (aviz favorabil CCC 7.02.2022) și Asociația Clubul Sportiv Ștefan Birtalan (aviz favorabil CCC 22.02.2022).
 3. Rezumat subcomisie tehnică de senioare, 27.01.2022. Prezintă Nicoleta Alexandrescu (Anexele 3.1, 3.2).
 4. Rezumat subcomisie tehnică de seniori 21.02.2022 (Anexa 4)
 5. Convocarea Adunării Generale de Alegeri a F.R.H.:  28 aprilie, orele 11.00, Complex Olimpic Sidney 2000, Comuna Ciolpani, sat Izvorani) și aprobarea Ordinii de zi a acesteia, precum și a materialelor aferente:
  1. Discursul de deschidere a Adunării Generale de Alegeri și alocuțiunea președintelui F.R.H. – dl. Alexandru Dedu;
  2. desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal de ședință;
  3. constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate, verificate de către persoanele desemnate în acest sens;
  4. desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin alegeri;
  5. prezentarea și aprobarea ordinii de zi;
  6. prezentarea raportului C.A. privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală (Anexele 5.f.1, 5.f.2, 5.f.3, 5.f.4, 5.f.5, 5.f.6, 5.f.7)
  7. prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent și aprobarea acestuia prin vot (Anexa 5.g)
  8. prezentarea raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea prin vot a acestuia (Anexa 5.h)
  9. prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli (Anexa 5.i.)
  10. votarea suspendării definitive, afilierii, retragerii, dezafilierii și/sau excluderii membrilor F.R.H., după caz (Anexă 5.j)
  11. punerea în discuție a restului punctelor de pe ordinea de zi;
  12. alegerea :
   1. Președintelui F.R.H.;
   2. Vicepreședinților F.R.H.;
   3. Membrilor C.A.;
   4. Președintelui Comisiei de Cenzori;
   5. Președintele Comisiei de Apel.
  13. Împuternicirea persoanei care: 1) va semna în fața notarului public hotărârea Adunării Generale de Alegeri a FRH și actul adițional la Actul Constitutiv al FRH; 2) va îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri și a actului adițional în Registrul Federațiilor și la Ministerul Tineretului și Sportului;
 6. Solicitare aprobare listă structuri sportive pentru convocare Adunarea Generală de Alegeri a F.R.H. (Anexa 6)
 7. Solicitare Paul Mihăilă (Anexa 7)
 8. Diverse