Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice incluse in programele FRH

FEDERATIA ROMÂNA DE HANDBAL, persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, reprezentata legal prin Presedinte, dl. Constantin Din, colecteaza si proceseaza mai multe categorii de date personale apartinand persoanelor fizice incluse in programele FRH, ceea ce, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, il califica drept Operator al acestor date cu caracter personal. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dvs. personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam cititi cu atentie aceasta Nota de informare pentru a intelege modul cum prelucram datele dvs. personale.

1. CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE DE CATRE FRH

In calitatea dvs. de persoana fizica inclusa in programele FRH, numita in continuare si “Persoana vizata”, FRH va informeaza in mod expres, prin prezenta Nota de Informare, in conformitate cu articolele 12 si 13 din Regulamentul General UE privind protectia datelor, cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal in conditiile descrise in prezenta Nota de Informare. FRH prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse in programele FRH:

 1. Date personale de identificare: nume, prenume, porecla, semnatura, adresa, varsta, data si locul nasterii, sex, telefon, email, CNP, seria si numar CI, pasaport (daca este cazul), cetatenie, nume si prenume reprezentant legal, date privind numarul contului bancar, fotografii;
 2. Date privind caracteristicile fizice, dupa caz: inaltime, greutate;
 3. Date privind starea de sanatate, dupa caz;
 4. Date privind studiile: institutii de invatamant absolvite, cursuri, diplome etc;
 5. Datele privind rezultatele obtinute de persoanele vizate la competitii, dupa caz;
 6. Date privind apartenenta la Clubul sportiv/Federatia/Scoala/Structura organizatorica de care apartine persoana vizata, dupa caz;
 7. Imagini ale dumneavoastra surprinse de sistemul de supraveghere video din cadrul FRH, dupa caz;
 8. Imaginile dumneavoastra de grup sau individuale, statice sau in miscare surprinsa in cadrul si in legatura cu participarea la programele FRH, dupa caz;

Date cu caracter special ale personelor fizice incluse in programele FRH

 • FRH nu prelucreaza date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.
 • FRH prelucreaza date speciale ale persoanelor fizice incluse in programele FRH in ce priveste starea de sanatate, in conditiile precizate la art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament (i) doar in cazul in care aceste date sunt furnizate direct de catre persoana vizata, caz in care FRH are obligatia de a obtine consimtamantul si (ii) atunci cand astfel de date ii sunt furnizate de tertii, caz in care acestia se ocupa nemijlocit de obtinerea consimtamantului privind colectarea si transmiterea acestora catre FRH

TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(i) Prelucrarea datelor in vederea incheierii si executarii unui Contract la care persoana vizata este parte (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament);

(ii) Prelucrarea datelor in vederea indeplinirii unor obligatii legale care ii revin FRH (referitoare la respectarea prevederilor Chartei Olimpice, a deciziilor Comitetului International Olimpic, a deciziilor Federatiilor Sportive Internationale, a Statutului FRH, a Legii nr. 69/2000, actualizata - Legea educatiei fizice si sportului precum si ale dispozitiilor si reglementarilor legislatiei nationale privitoare la activitatea sportiva)- (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament);

(iii) Prelucrarea datelor in conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv cu art. 6, alin. (1) lit. a) din Regulament.

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre FRH in scopul de a sprijini si contribui la dezvoltarea sportului romanesc si a miscarii olimpice nationale, in concordanta cu prevederile Chartei Olimpice, conform legii aplicabile, dupa cum urmeaza:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE privind protectia datelor, respectiv in vederea executarii Contractelor incheiate cu Persoanele vizate (datele sunt procesate pentru intocmirea documentatiilor fiscale – deconturi privind cheltuielile ocazionate de cazare, masa, indemnizatii, cheltuieli specifice-, finantarea Federatiilor pentru programele privind activitatea de promovare a sportului de performanta (sportivii si colectivului tehnic), acordarea unor burse de solidaritate olimpica precum si pentru finantarea in baza unor Contracte a altor activitati sportive desfasurate sub egida FRH). In baza executarii Contractelor mai sus mentionate FRH poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: componenta nominala a loturilor sportivilor, componenta colectivului tehnic, rezultatele pozitive ale controalelor de doping, rezultatele obtinute de sportivi in competiile nationale si internationale precum si orice alte date ale persoanelor fizice care sunt incluse in programele FRH si care sunt necesare in scopul executarii Contractelor;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE privind protectia datelor, respectiv in vederea indeplinirii unor obligatii legale care ii revin FRH, referitoare la aplicarea si respectarea in Romania a prevederilor Chartei Olimpice, a deciziilor Comitetului International Olimpic, a deciziilor Federatiilor Sportive Internationale, a Statutului FRH, a Legii nr. 69/2000, actualizata - Legea educatiei fizice si sportului precum si ale dispozitiilor si reglementarilor legislatiei nationale privitoare la activitatea sportiva, in scopul de a-si duce la indeplinire atributiile referitoare la: (i) promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului la nivel national, (ii) obligatia de participa la Jocurile Olimpice prin trimiterea de sportivi si de a sprijini participarea delegatiilor la Jocurile Paralimpice, (iii) reprezentarea Romaniei la Jocurile Olimpice si la celelalte competitii, activitati si programe organizate sub egida CIO, precum si a oricaror altor activitati prevazute in legislatia nationala si internationala privitoare la activitatea sportiva;
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea acordarii de premii obtinute la diferite competitii sau activitati sportive organizate sub egida FRH
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul UE privind protectia datelor, cum ar fi pentru efectuarea controlului medical la Institutul National de Medicina Sportiva, anterior cooptarii sportivilor in sistem, in vederea obtinerii avizului medical favorabil pentru practicarea sportului de performanta;
 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b), din Regulamentul UE privind protectia datelor in vederea stabilirii masurilor pentru echipamentele distribuite sportivilor;
 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament in scopul participarii la evenimentele organizate de FRH
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul solutionarii cererilor si adreselor institutiilor publice conform competentelor legale ale acestora, in temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protectia datelor;
 8. Prelucrarea datelor cu carater personal in scop de statistica;
 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul UE privind protectia datelor in vederea selectiei sportivilor care sunt eligibili pentru a accede in echipa olimpica precum si in vederea realizarii unei statistici referitoare la rezultatele obtinute de sportivi;
 10. Prelucrarea datelor personale ale reprezentantilor legali ai sportivilor in scopul semnarii Formularelor de eligibilitate pentru sportivii minori precum si a altor documente prin care este necesar acordul reprezentantului legal al minorului pentru a putea accede la competitii sau alte activitati sportive;
 11. Prelucrarea imaginilor prin sistemele de supraveghere video in scopul asigurarii securitatii spatiilor, bunurilor si a persoanelor care sa afla in spatiile FRH;
 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal referitoare la imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand sportivilor in echipament de concurs si de reprezentare, realizate in legatura cu participarea la evenimentele organizate de FRH, (Jocurile Olimpice, Jocurile Paraolimpice etc.) si activitatile de promovare sustinute in contextul organizarii, precum si de publicitate a partenerilor TOP, sponsorilor si partenerilor FRH, nelimitat in timp si in teritoriu, conform deciziei exclusive a organelor de conducere.
 13. In cazul in care FRH va decide sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, indeosebi in baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, respectiv in baza consimtamantului dvs., vi se va pune la dispozitie o notificare de informare separata, precum si un Acord de consimtamant pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber.

4. CATEGORIILE DE DESTINATARI CATRE CARE SE POT TRANSMITE DATELE PERSONALE COLECTATE

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal uneia sau mai multora dintre urmatoarele categorii de destinatari:

 1. Comitetul International Olimpic, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii, Federatiile Sportive Nationale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala precum si oricaror alte autoritati care ne solicita datele dvs. in temeiul legii;
 2. Furnizorii de prestari servicii cum ar fi, dar fara a se limita la furnizori de servicii si sisteme IT, partenerii contractuali (consultanti, contabili, tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise), precum si toate societatile din aceste categorii de destinatari de la care FRH va contracta servicii si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE.
 3. FRH, personalului salariat al FRH care are drept de acces la datele persoanelor vizate, sponsorilor cu care FRH a incheiat Contracte de sponsorizare in vederea sustinerii sportivilor; Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

5. PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR

In cadrul scopurilor legate de activitatea FRH, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel:

 1. pe perioada desfasurarii Contractul in vigoare si, in situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra Contractele;
 2. datele dvs. care sunt necesare in scopul eliberarii avizelor medicale vor fi procesate pe perioada de timp necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale prevazute de legislatia aplicabila in materie;
 3. datele legate de plati/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;
 4. datele privind supravegherea video pentru asigurarea securitatii bunurilor si persoanelor, se vor stoca pe o perioada de 30 de zile calendaristice, respectiv in conformitate cu temeiurile prevazute de legislatia in vigoare;
 5. datele privind imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand sportivilor in echipament de concurs si de reprezentare vor fi stocate pe o perioada nelimitata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile Statutului FRH;
 6. de asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate si pe durata existentei unei obligatii legale pentru pastrarea datelor dvs., respectiv pe durata de existenta a unui alt temei justificativ legal, in conformitate cu exigentele art. 5 din Regulamentul General UE privind protectia datelor.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere natura nationala, europeana si internationala a activitatilor desfasurate de catre FRH precum si faptul ca parte din categoriile de destinatari, conform art. 4, actioneaza pe teritoriul unor state terte, FRH poate sa transfere date cu caracter personal catre tari terte. In cazul in care datele dumneavoastra se vor transfera catre alte entitati din alte tari, in vederea initierii, incheierii si dezvoltarii unor contracte si/sau proiecte cu o asemenea entitate, se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protectia datelor.

7. DREPTURILE PE CARE LE AVETI IN CEEA CE PRIVESTE DATELE PERSONALE

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. 7.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

  Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca FRH prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dvs., va vom comunica orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

 2. 7.2. Dreptul la rectificare

  Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

 3. 7.3. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

  Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum atunci cand (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

 4. 7.4. Dreptul de a va retrage consimtamantul

  Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dvs.

 5. 7.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

  Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum atunci cand (i) dvs. contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 6. 7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

  Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dvs., fie a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

 7. 7.7. Dreptul la opozitie

  Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 8. 7.8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

  Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 9. 7.9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
 10. 7.10. Dreptul de a va adresa justitiei.

8. Alte aspecte:

Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dvs. in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

In anumite ocazii, FRH poate modifica politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificarile in legislatie, in practicile noastre de preluare si utilizare a datelor personale sau in progresele tehnologice. In cazul in care aducem modificari ce afecteaza modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificari vor fi publicate in aceasta informare. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici si practici. FRH va publica cat mai vizibil modificarile esentiale inainte de implementarea acestora.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau informatii suplimentare va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul FRH, prin:

• e-mail: _____________;
• prin posta, la adresa Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1;
• deunand personal o cerere scrisa, datata si semnata (formularele tipizate se gasesc la Secretariatul FRH) la adresa FRH mentionala in prezenta;

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : https://www.dataprotection.ro/;
Email: anspdcp@dataprotection.ro;
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania;
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212;
Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60;