Hot?râri ale Consiliului de Administra?ie din 25.03.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Duminicã, 25 martie 2018


Hot?râri ale Consiliului de Administra?ie din 25.03.2018

 

Particip?: Dedu Alexandru, Luca Stelu?a, Dinu Sorin, Tadici Gheorghe, Bocan Mihail, Evi Claudiu, S?s?eac Flavius, Ghervan Petru, Mateescu Ion, Bejinariu Gheorghe, Dr?g?nescu Remus, Pavel Vasile, Kotecz Daniel, Teu?an Alexandru, Lupan Veniamin, Manea Doru

Particip? f?r? drept de vot: C?tu?i Mariana – Director Economic F.R.H., Voinescu Ioana- Jurist F.R.H., V?rzaru Cristina – Secretar general F.R.H.

 

1. Se aprob? în unanimitate cele 3 hot?râri ale Comitetului Director din perioada 9.02.2018 – 24.03.2018 cu privire la:

  • 2 (dou?) modific?ri survenite în calendarul competi?ional al loturilor na?ionale de senioare ?i tineret, respectiv juniori ?i cade?i;
  • participarea d-rei Cristinei V?rzaru- Secretar General F.R.H. ?i d-lui Doru Costic?-Director Marketing F.R.H. la workshop-ul organizat de E.H.F. cu ocazia tragerilor la sor?i pentru calific?rile la Euro 2020 masculin, în perioada 11-13 aprilie - Trondheim, Norvegia,

2. În leg?tur? cu apelul LPS Vaslui împotriva hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii, dup? studierea documentelor puse la dispozi?ie de cele dou? p?r?i se hot?r??te cu 15 voturi "pentru" ?i 1 vot "împotriv?" respingerea Apelului înaintat de LPS Vaslui.

3. Se aprob? în unanimitate regulamentul de Baby Handball care urmeaz? s? fie înaintat spre dezbatere ?i îmbun?t??ire Comisiei Tehnice a F.R.H. La acela?i punct pe Ordinea de zi se aprob? în unanimitate dotarea cu kituri de minihandbal a tuturor cluburilor care fac dovada prin A.J.H./A.M.H. de care apar?in, c? au înscri?i un num?r de minim 16 sportivi. Procedura de atribuire a kiturilor va fi stabilit? printr-un regulament ce va fi publicat pe site-ul F.R.H. ?i comunicat tuturor A.J.H.-urilor/A.M.H.

De asemenea, se aprob? în unanimitate organizarea de c?tre F.R.H., în limita bugetului disponibil, a festivalurilor de Baby Handball ?i Minihandbal.

4. Cu 15 voturi "pentru" ?i 1 vot "împotriv?" se aprob? înfiin?area unui num?r de 2 centre na?ionale pentru handbalul masculin ?i 2 centre na?ionale de handbal feminin.

5. Cu 10 voturi "pentru" ?i 6 voturi "împotriv?" se aprob? ca solu?ionarea Apelurilor împotriva hot?rârilor Comisiei de Memorii s? se fac? de c?tre Comisia de Apel, începând cu data de 25.03.2018.

6. Se aprob? în unanimitate modificarea criteriilor valorice pentru sportivii de alt? cet??enie începând cu sezonul competi?ional 2018 – 2019, dup? cum urmeaz?:

  • Primii 2 (doi) juc?tori str?ini au drept de transfer f?r? îndeplinirea criteriilor valorice;
  • Începând cu al treilea juc?tor str?in, au drept de transfer sportivii care se reg?sesc în Rapoartele de Joc ale echipelor care:
  • S-au clasat pe locurile 1 – 10 la ultima edi?ii a C.M. sau C.E. pentru seniori;
  • S-au clasat pe locurile 1 – 10 la Jocurile Olimpice (cu condi?ia s? nu fi trecut mai mult de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei edi?ii a J.O.);
  • Au participat la cel pu?in o edi?ie din ultimii doi ani a Final Four – ului Ligii Campionilor sau E.H.F.

Se aprob? în unanimitate urm?toarele:

- 27 aprilie 2018 data pân? la care cluburile pot face dovada c? au semnat contracte noi cu juc?tori str?ini dup? criteriile valorice aflate în vigoare pentru sezonul competi?ional 2017-2018;

- se accept? prelungirea contractelor care î?i termin? efectul la sfâr?itul sezonului competi?ional 2017 – 2018 conform vechilor criterii, cu condi?ia ca prelungirea s? nu fie mai mare de 1 an de zile. Termenul pân? la care cluburile pot face dovada prelungirilor de contract este tot 27 aprilie 2018.

7. Diverse:

  • Se aprob? în unanimitate introducerea în R.O.D.C.N.H. a unui articol privind preluarea de c?tre un club a unei echipe, forma textului de regulament urmând a fi transmis? spre aprobare membrilor Consiliului de Administra?ie.
  • Se aprob? în unanimitate afilierea provizorie a CS Viitorul O?elul Gala?i.