Hot?râri ale Consiliului de Administra?ie din data de 19 aprilie 2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 20 aprilie 2018


S-a solicitat acordul membrilor CA pentru corectarea textului privind criteriile valorice pentru juc?torii str?ini. Au r?spuns afirmativ 14 membri CA. Textul corectat ?i aprobat de CA este urm?torul: 

”- Primii doi juc?tori str?ini au drept de transfer f?r? îndeplinirea criteriilor valorice.

- Începând cu al treilea juc?tor str?in, au drept de transfer sportivii care se reg?sesc în rapoartele de joc ale echipelor care:

  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la ultima edi?ie a C.M. sau C.E. pentru seniori
  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la Jocurile Olimpice (cu condi?ia s? nu fi trecut mai mult de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei edi?ii a J.O.)
  • au participat la cel pu?in o edi?ie din ultimii 2 ani a Final 4-ului Ligii Campionilor sau EHF-ului

- 27 aprilie 2018 este data pân? la care cluburile pot face dovada c? au semnat contracte noi cu juc?tori str?ini, dup? criteriile valorice aflate în vigoare pentru sezonul competi?ional 2017 - 2018

- Se accept? prelungirea contractelor aflate în derulare (indiferent de data la care acestea î?i încheie valabilitatea), perioada de prelungire fiind stabilit? de comun acord de c?tre p?r?i, precum ?i încheierea unor noi contracte sau anexe la contracte. Termenul pân? la care cluburile pot face dovada este tot 27 aprilie 2018.”